Stresshantering

Varför hantera stress?

Stressrelaterad problematik är den mest representerade, och även snabbast växande, orsaken till ohälsa på arbetsplatsen. Konsekvenserna är sänkt produktivitet, eller i värsta fall sjukskrivning. Genom preventiva insatser kan den upplevda stressen minska och organisationens motståndskraft mot stress öka. Sjukfrånvaron sänks samtidigt som de individuella prestationerna höjs, gruppdynamiken förbättras och lojaliteten till arbetsgivaren stärks.

Hur kan stress hanteras?

Med ökad kunskap om hur stress uppstår och tar sig uttryck, går det att förhålla sig till stressen så att den inte blir skadlig. Med hjälp av färdigheter i bland annat medveten närvaro, kan problematiska känslor och tankebanor upptäckas och omhändertas, så att deras inflytande över välmående och beteenden minskar. När individens medvetenhet om vad som tillför livskvalitet ökar, blir vila och återhämtning mer effektivt. Därmed kan beteenden och prioriteringar anpassas så att stressen minskar.

.

Hur jobbar Lucida med stresshantering?

En metod för stresshantering som har gott forskningsstöd är ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Metoden syftar i första hand till att öka individens stresstolerans genom att fokusera på förhållningssättet, snarare än att eliminera källorna, till den upplevda stressen. Utbildningen kan anpassas efter gruppens behov, så att störst fokus läggs där det är som mest meningsfullt. Kursen är upplagd enligt följande:

Kursen består i grundutförande av fem tillfällen om tre timmar per tillfälle. Dessa förläggs lämpligen med ungefär två veckors intervall för att erhålla god kontinuitet.

Föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar varvas inom varje kurstillfälle.

För att kursen ska få så stort genomslag som möjligt, behöver deltagarna genomföra vissa uppgifter och övningar på egen hand.